سیاوش


آثار دیگر تارا خوش‌نشین

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | فتحعلی شاه

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

فتحعلی شاه , 1393

شاهان ایران امضا شده, 1393 ترکیب مواد روی بوم

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | خوان اول

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

خوان اول , 1393

شاهنامه امضا شده, 1393 اکریلیک و ترکیب مواد روی بوم

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | کیکاووس

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

کیکاووس , 1393

شاهنامه امضا شده, 1393 اکریلیک و ترکیب مواد روی بوم

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | مظفرالدین شاه

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

مظفرالدین شاه , 1393

شاهان ایران امضا شده, 1393 ترکیب مواد روی بوم

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | خوان هفتم

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

خوان هفتم , 1393

شاهنامه امضا شده, 1393 اکریلیک و ترکیب مواد روی بوم

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | خوان ششم

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

خوان ششم , 1393

شاهنامه امضا شده, 1393 اکریلیک و ترکیب مواد روی بوم

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | خوان سوم

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

خوان سوم , 1393

شاهنامه امضا شده, 1393 اکریلیک وترکیب مواد روی بوم

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1393

اتو منقوش امضا شده, 1393 اکریلیک روی چوب

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1394

امضا شده, 1394 اکریلیک روی چوب

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1395

اتو منقوش امضا شده, 1395 اکریلیک روی چوب

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1394

نوستالژی امضا شده, 1394 اکریلیک روی فلز

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1393

گل و مرغ امضا شده, 1393 ترکیب مواد روی بوم

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1393

گل و مرغ امضا شده, 1393 ترکیب مواد روی بوم

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1393

گل و مرغ امضا شده, 1393 ترکیب مواد روی بوم

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1393

شاهان ایران امضا شده, 1393 ترکیب مواد روی بوم

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1396

امضا شده, 1396 اکریلیک روی چوب

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1396

نوستالژی امضا شده, 1396 اکریلیک روی فلز

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1395

امضا شده, 1395 اکریلیک روی فلز و شیشه

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1395

امضا شده, 1395 اکریلیک روی چوب

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1394

امضا شده, 1394 اکریلیک روی فلز

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1394

امضا شده, 1394 اکریلیک روی چوب

تارا خوش‌نشین

سیاوش - 1394

از مجموعه شاهنامه اکریلیک وترکیب مواد روی بوم امضا شده در پایین چپ CoA no. 1712281524172

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری